Hướng dẫn tạo tiện ích bình luận gần đây cho Blogspot

tiện ích bình luận cho blogspot

Hướng dẫn tạo tiện ích bình luận gần đây cho Blogspot

Một thủ thuật nhỏ cho blogger, đây là thủ thuật tạo một khung hiển thị những bình luận mới nhất như bài trước của mình Tạo trang hiển thị bình luận mới cho Blogspot nhưng cái này tiện hơn là widget ngay trên blog của bạn luôn.

Bước tiến hành:

Bước 1 : Đăng Nhập Vào Blog -> Bố Cục -> Tạo một tiện ích HTML/Javascript tại nơi mà bạn muốn hiện.
Bước 2 : Dán đoạn code sau đây vào

<style type="text/css" scoped>.startuanit_recent li{display:block;clear:both;border: 1px solid #151515;overflow:hidden;list-style:none;max-height:150px;padding:3px!important;margin:3px 0;background:#151515}ul.startuanit_recent{max-height:320px;overflow:auto;list-style:none;margin:0;padding:0}.startuanit_recent li:hover{background:#111;border:1px solid #00BFF3!important}.avatarImage{padding:3px 10px 0 3px;float:left;position:relative;overflow:hidden}.startuanit_recent li span{margin-top:7px;color:#aaa;display:block;font-size:12px;line-height:1.4}</style>
<script type="text/javascript">var numComments=20,showAvatar=true,avatarSize=35,roundAvatar=false,characters=40,defaultAvatar="http://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif",hideCredits=true;maxfeeds=50,adminBlog="";</script>
<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/function hp_d11(l){var j="",g=new Array(),k="",h=0;for(i=0;i<l.length;i++){c=l.charCodeAt(i);if(c<128){c=c^2}k+=String.fromCharCode(c);if(k.length>80){g[h++]=k;k=""}}j=g.join("")+k;return j}var numComments=numComments||5,avatarSize=avatarSize||60,characters=characters||40,defaultAvatar=defaultAvatar||"http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",moreLinktext=moreLinktext||" More &raquo;",showAvatar=typeof showAvatar==="undefined"?true:showAvatar,showMorelink=typeof showMorelink==="undefined"?false:showMorelink,roundAvatar=typeof roundAvatar==="undefined"?true:roundAvatar,hideCredits=hideCredits||false,maxfeeds=maxfeeds||50,adminBlog=adminBlog||"Kang Asep";function startuanit_recent(z){var w;w='<ul class="startuanit_recent">';ntotal=0;for(var x=0;x<maxfeeds;x++){var y,t,v,a;if(x==z.feed.entry.length){break}if(ntotal>=numComments){break}var l=z.feed.entry[x];for(var A=0;A<l.link.length;A++){if(l.link[A].rel=="alternate"){y=l.link[A].href}}for(var r=0;r<l.author.length;r++){t=l.author[r].name.$t;v=l.author[r].gd$image.src}if(t!=adminBlog&&ntotal<numComments){ntotal++;w+='<a href="'+y+'"><div>';w+="<li>";if(v.indexOf("/s1600/")!=-1){v=v.replace("/s1600/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("/s220/")!=-1){v=v.replace("/s220/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("/s512-c/")!=-1&&v.indexOf("http:")!=0){v="http:"+v.replace("/s512-c/","/s"+avatarSize+"-c/")}else{if(v.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif")!=-1){if(defaultAvatar.indexOf("gravatar.com")!=-1){v=defaultAvatar+"&s="+avatarSize}else{v=defaultAvatar}}else{v=v}}}}if(showAvatar==true){if(roundAvatar==true){a="avatarRound"}else{a=""}w+='<div class="avatarImage '+a+'"><img class="'+a+'" src="'+v+'" alt="'+t+'" width="'+avatarSize+'" height="'+avatarSize+'"/></div>'}w+="<b>"+t+"</b>";var s=l.content.$t;var B=s.replace(/(<([^>]+)>)/gi,"");if(B!=""&&B.length>characters){B=B.substring(0,characters);B+="&hellip;";if(showMorelink==true){B+=""+moreLinktext+""}}else{B=B}w+="<span>"+B+"</span>";w+="</li></div></a>"}}w+="</ul>";var u="";if(hideCredits==true){u="display:none;"}w+='<span style="font-size:8px;display:block;text-align:right;display:none"><a href="http://startuanit.net" target="_blank">StarTuanIT</a><br><a href="http://www.startuanit.net/2017/06/tien-ich-binh-luan-moi-nhat-cho-blogspot.html" target="_blank">Get this widget</a></span>';document.write(w)};/*]]>*/</script>
<script type="text/javascript" src="http://diachi.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=startuanit_recent&amp;&amp;max-results=50"></script>
<span style="font-size:8px;display:block;text-align:right;display:none;"><a href="http://startuanit.net" target="_blank">StarTuanIT</a><br /><a href="http://www.startuanit.net/2017/06/tien-ich-binh-luan-moi-nhat-cho-blogspot.html" target="_blank">Get this widget</a></span>
<a href="http://diachi.blogspot.com/p/comments.html" style="
"><div style="text-align:center;border: 1px solid #00BFF3;background: #222;border-left:5px solid #00BFF3;border-right:5px solid #00BFF3;margin-top: 5px;padding:3px;color: #ddd;">Xem thêm bình luận</div></a>

Thay thế

  • http://diachi.blogspot.com thành địa chỉ blog của bạn
  • http://diachi.blogspot.com/p/comments.html thành url trang bình luận của bạn tạo ở đây

Bước 4: Bấm Lưu
Thế là xong, Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.