Thêm tiện ích Top Comment cho Blogger


– Ảnh minh họa


Hướng dẫn tạo widget xếp hạng bình luận (Top commentators) cho Blogspot

 1. Truy cập vào trang quản trị Blogger:
 2. Vào Bố cục (Layout), chọn vị trí muốn hiển thị widget xếp hạng bình luận, và thêm tiện ích (Add widget):
 3. Chọn Tiện ích HTML/JavaScript, và dán toàn bộ đoạn code sau vào :
 4. <style type="text/css">
  .top-commentators {
  margin: 3px 0;
  border-bottom: 1px dotted #ccc;
  }
  .avatar-top-commentators {
  vertical-align:middle;
  border-radius: 30px;
  }
  .top-commentators .commenter-link-name {
  padding-left:0;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var maxTopCommenters = 8;
  var minComments = 1;
  var numDays = 0;
  var excludeMe = true;
  var excludeUsers = ["Anonymous", "someotherusertoexclude"];
  var maxUserNameLength = 42;
  //
  var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
  var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
  var txtAnonymous = '';
  //
  var sizeAvatar = 33;
  var cropAvatar = true;
  //
  var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-pWdg8wLsedo/UmVWQxLdwrI/AAAAAAAAEVk/-z7YgKykkuU/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
  var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
  var urlMyProfile = '';
  var urlMyAvatar = '';
  if(!Array.indexOf) {
  Array.prototype.indexOf=function(obj) {
  for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
  return -1;
  }}
  function replaceTopCmtVars(text, item, position)
  {
  if(!item || !item.author) return text;
  var author = item.author;
  var authorUri = "";
  if(author.uri && author.uri.$t != "")
  authorUri = author.uri.$t;
  var avaimg = urlAnoAvatar;
  var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
  if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
  avaimg = author.gd$image.src;
  else {
  var parseurl = document.createElement('a');
  if(authorUri != "") {
  parseurl.href = authorUri;
  avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
  }
  }
  if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
  avaimg = urlMyAvatar;
  if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
  avaimg = urlNoAvatar;
  var newsize="s"+sizeAvatar;
  avaimg = avaimg.replace(//sdd+-c//, "/"+newsize+"-c/");
  if(cropAvatar) newsize+="-c";
  avaimg = avaimg.replace(//sdd+(-c){0,1}//, "/"+newsize+"/");
  var authorName = author.name.$t;
  if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
  authorName = txtAnonymous;
  var imgcode = '<img class="avatar-top-commentators" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
  if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
  if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength)
  authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "...";
  var authorcode = authorName;
  if(authorUri!="") authorcode = '<a class="commenter-link-name" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>';
  text = text.replace('[user]', authorcode);
  text = text.replace('[image]', imgcode);
  text = text.replace('[#]', position);
  text = text.replace('[count]', item.count);
  return text;
  }
  var topcommenters = {};
  var ndxbase = 1;
  function showTopCommenters(json) {
  var one_day=1000*60*60*24;
  var today = new Date();
  if(urlMyProfile == "") {
  var elements = document.getElementsByTagName("*");
  var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
  for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
  if(expr.test(elements[i].className)) {
  urlMyProfile = elements[i].href;
  break;
  }
  }
  if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length) for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
  var entry = json.feed.entry[i];
  if(numDays > 0) {
  var datePart = entry.published.$t.match(/d+/g);
  var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);

  var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day));
  if(days > numDays) break;
  }
  var authorUri = "";
  if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
  authorUri = entry.author[0].uri.$t;
  if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile)
  continue;
  var authorName = entry.author[0].name.$t;
  if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1)
  continue;
  var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
  if(topcommenters[hash])
  topcommenters[hash].count++;
  else {
  var commenter = new Object();
  commenter.author = entry.author[0];
  commenter.count = 1;
  topcommenters[hash] = commenter;
  }
  }
  if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length && json.feed.entry.length == 200) {
  ndxbase += 200;
  document.write('<script type="text/javascript" src="https://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  return;
  }
  // convert object to array of tuples
  var tuplear = [];
  for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
  tuplear.sort(function(a, b) {
  if(b[1].count-a[1].count)
  return b[1].count-a[1].count;
  return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1;
  });
  var realcount = 0;
  for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) {
  var item = tuplear[i][1];
  if(item.count < minComments)
  break;
  document.write('<di'+'v class="top-commentators">');
  document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1));
  document.write('</d'+'iv>');
  realcount++;
  }
  if(!realcount)
  document.write(txtNoTopCommenters);
  }
  document.write('<script type="text/javascript" src="https://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  </script>
 5. Bấm lưu và xem kết quả

Tùy chỉnh

Các Bạn có thể thay đổi

 • Số lượng người hiển thị bằng cách tìm var maxTopCommenters = 8; và thay thế 8 thành số bạn muốn
 • Kích thước avatar người bình luận tìm var sizeAvatar = 33; Thay đổi 33 thành kích thước bạn muốn


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here