Xin lỗi, trình duyệt bạn không hỗ trợ. Chọn hình Tải về Xoay hình

Kích thước: 1

  • Bước 1: Chọn ảnh đại diện.
  • Bước 2: Chỉnh ảnh. (kéo ảnh để sửa vị trí / kéo thanh kích thước để phóng to thu nhỏ)
  • Bước 3: Tải ảnh về.