[HTML] Code Chữ 7 màu nhấp nháy đổi màu

[HTML] Code Chữ 7 màu nhấp nháy đổi màu

Live Demo DownloadBạn copy đoạn mã (code)sau đây , rồi paste lên blog, Web của bạn.<div style="font-size: 20px"><script type="text/javascript">farbbibliothek = new Array();farbbibliothek = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");farbbibliothek = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");farbbibliothek = new...

Read more
Page 5 of 5 1 4 5