1000 icon facebook – biểu tượng cảm xúc fb


Bài viết này mình tổng hợp tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook, các icon Facebook, icon facebook mới, những biểu tượng facebook, những ký hiệu vui… dùng trong quá trình bình luận, viết stt và chat facebook.

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng cảm xúc, icon Facebook:

– Chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục “Code“, đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy.

– Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat và paste ký tự vào, sau đó gởi thì sẽ xuất hiện biểu tượng mặt cười.

Với những biểu tượng cảm xúc, biểu tượng Facebook này giúp bạn tạo sự khác biệt với mọi người trong từng bình luận, stt.

Tổng hợp các biểu tượng cảm xúc và icon Facebook chat

1. Icon Facebook mới nhất

 

Icon Name Code
Airplane symbol Airplane
Sailboat symbol Sailboat
Speedboat emoji for Facebook Speedboat 🚤
Ship symbol Ship 🚢
Train symbol Train 🚅
High-speed train emoji Speed train 🚄
Station emoji Station 🚉
Tram car emoticon Tram 🚃
Fire truck emoji Fire truck 🚒
Ambulance symbol Ambulance 🚑
Police car emoji Police 🚓
Taxi symbol Taxi 🚕
Facebook truck symbol Truck 🚚
Automobile symbol Blue car 🚗
Car symbol Red car 🚙
Bus symbol Bus 🚌
Facebook bus stop symbol Bus stop 🚏
Ticket symbol Ticket 🎫
Traffic lights symbol Traffic light 🚥
Bicycle symbol Bicycle 🚲
Rocket emoji Rocket 🚀
Fuel pump emoji Fuel pump
Fountain for Facebook status Fountain
Tent symbol Tent
House symbol House 🏠
House emoji with garden Countryside 🏡
Hotel symbol Hotel 🏨
Love hotel Love hotel 🏩
School symbol School 🏫
Office building Office 🏢
Department store symbol Mall 🏬
Convenience store Store 🏪
Bank symbol Bank 🏦
Factory symbol Factory 🏭
Hospital for Facebook Hospital 🏥
Church symbol Church
Wedding symbol Wedding 💒
Japanese castle emoji Japan style 🏯
Japanese emoji symbol Building 🏣
Castle Castle 🏰
Statue of liberty emoji Statue of L. 🗽
Tower in Tokyo Tower 🗼
Ferris wheel symbol Ferris wheel 🎡
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c. 🎢
Mount Fuji Mountain 🗻
Sunrise icon Sunrise 🌅
Dawn emoticon Dawn 🌄
Sunset Sunset 🌇
Dusk Dusk 🌆
Night with stars Starry night 🌃
Rainbow symbol Rainbow 🌈
Trident symbol Trident 🔱
Gem Emoji Gem stone 💎
Diamond Emoji Diamond 💠
Orange diamond symbol Orange jewel 🔶
Blue diamond for Facebook Blue jewel 🔷
Light bulb on Light bulb 💡
Hammer symbol Hammer 🔨
Paint palette Palette 🎨
Barber pole Barber pole 💈
ATM symbol ATM 🏧
Yen Emoji Yen 💴
Dollar sign Dollar bill 💵
Dollar symbol for Facebook Dollar sig 💲
Money bag Money bag 💰
Cigarette symbol Cigarette 🚬
Bomb symbol Bomb 💣
Revolver emoticon Pistol 🔫
Pill - Facebook symbol Pill 💊
Syringe Syringe 💉
Toilet symbol for Facebook Toilet 🚽
Bath symbol Bath 🛀
Icon Name Code
Soccer symbol Soccer ball
Baseball symbol Baseball
Basketball on Facebook Basketball 🏀
Football symbol Football 🏈
Tennis Emoji Tennis ball 🎾
8-ball 8-ball 🎱
Target symbols Bullseye 🎯
Golf symbol Golf hole
Skiing symbol Skis 🎿
Crossed flags for Facebook Flags 🎌
Finnish line Finnish 🏁
Trophy symbol Trophy 🏆
Facebook bikini Bikini 👙
High heels High heels 👠
Sandals for women Sandal 👡
Boots Emoji Boots 👢
Dress symbol Dress 👗
Hat for women Womans hat 👒
Crown for Facebook Crown 👑
Lipstick symbol Lipstick 💄
Facebook ring Ring 💍
Handbag Handbag 👜
Briefcase symbol Briefcase 💼
Shirt icon for Facebook T-shirt 👕
Tie symbol Tie 👔
High hat for Facebook Top hat 🎩
Ribbon symbol Ribbon 🎀
FB Kimono Kimono 👘
Umbrella symbol for FB Umbrella 🌂
Rain droplet icon for Facebook Droplet 💧
Watermelon Watermelon 🍉
Aubergine Eggplant 🍆
Tomato Tomato 🍅
Bottle symbol Bottle 🍶
Beer for Facebook Clinking 🍻
Food plate Food pot 🍲
Cup of tea Teacup 🍵
Sushi Sushi 🍣
Cooking symbol Cooking 🍜
Spaghetti symbol Spaghetti 🍝
Shortcake Cake 🍰
Shaved ice symbol Shaved ice 🍧
Ice cream symbol Ice cream 🍦
Frying pan for Facebook Frying pan 🍳
French fries on Facebook French fries 🍟
Fork and knife symbols Utensils 🍴
Bread loaf Bread 🍞
School satchel School bag 🎒
Magifying glass Magifying 🔎
Book symbol Open book 📖
Memo sign for Facebook Memo 📝
Postbox symbol Postbox 📮
Mailbox Mailbox 📪
Raised flag mailbox Full mailbox 📫
Envelope symbol Envelope
Mail envelope Sending mail 📩
Incoming mail symbol Incoming 📨
Scissors for Facebook Scissors
Loudspeaker Loudspeaker 📢
Speaker symbol Speaker 🔈
Telephone symbol Telephone
Fax symbol Fax 📠
Radio icon Radio 📻
How make camera icon on Facebook Camera 📷
FB movie camera Movie cam. 🎥
VHS VHS 📼
Floppy disk Facebook icon Floppy disk 💾
Satellite dish Satellite 📡
Lock Lock 🔒
Key icon for Facebook Key 🔑
Lock and a key Locked 🔐
Opened lock Open lock 🔓
Icon Name Code
No entry Facebook sign No entry
Warning icon Warning
Hot plate Hot plate
Construction road sign Construction 🚧
No under 18 symbol No under 18 🔞
No smoking symbol No smoking 🚭
Vibration mode bell sign Sound off 📳
Mobile off sign Mobile off 📴
Antenna signal Signal 📶
Guitar for Facebook Guitar 🎸
Trumpet sign Trumpet 🎺
Facebook saxophone icon Saxophone 🎷
Microphone for Facebook Microphone 🎤
Megaphone icon Megaphone 📣
Facebook Headphones Headphones 🎧
Chart symbol Chart line
Mask icon Masks 🎭
Clapperboard Clapperboard 🎬
Cinema icon Film 🎦
VS symbol VS 🆚
Up sign UP! 🆙
Cool symbol COOL 🆒
Wheelchair Wheelchair
Curly loops Curly loops
WC symbol - Facebook icon WC 🚾
Man and woman figures Couple 🚻
Mens symbol Man figure 🚹
Womens symbol Woman 🚺
Child icon Child 🚼
Badge for beginner Badge 🔰
Heart suit for Facebook Hearts
Diamond suit Diamonds
Clubs Clubs
Spades Spades
Red exclamation mark Exclamation1
White exclamation mark Facebook symbol Exclamation2
Exclamation point Exclamation3
Question symbol Question m.
Multiplication sign Multiplication
Cross sign Cross sign
Cross mark symbol Cross mark
White Facebook star White star
Snowflake symbol Gray star
Snowflake Emoji Snowflake
Red circle symbol Red Circle
White circle emoji White circle
Square symbol Square
Own Emoji “To own” 🈶
Month symbol “Month” 🈷
Free symbols “Free” 🈂
Katakana Koko Emoji “Here” 🈁
Have nothing “Nothing” 🈚
Full Emoji meaning “Full” 🈵
Finger point Emoji “Finger point” 🈯
Available Emoji “Available” 🈳
Work symbol “Work” 🈺
Secret Facebook symbols “Secret”
Good bargain “bargain” 🉐
Congratulation symbol “Congrats”
Sale symbol “Sale” 🈹
Request Emoji “Request” 🈸
Mahjong tile symbols Mahjong tile 🀄
Upwards arrow Upwards
Downwards arrow Downwards
Leftwards arrow Leftwards
Rightwards arrow Rightwards
North west symbol Northwest
North east symbol Northeast
Soutwest arrow Southeast
South west symbol Southwest
Arrow pointing up right Up right
Arrow pointing down right Down right

 

2. Facebook Emoji Symbols

Icon Name Code
Coffee cup emoji symbol Coffee
Facebook sun symbol Sun
Snowman symbol Snowman
Facebook cloud symbol Cloud
Umbrella symbol Umbrella
Lightning Symbol Lightning
Stars symbol Stars
Fire Facebook symbol Fire 🔥
Droplets Symbol Droplets 💦
Footprints symbol Footprints 🐾
Moon symbol for Facebook Moon 🌙
Ghost Facebook symbol Ghost 👻
Pumpkin symbol Pumpkin 🎃
Skull symbol for Facebook Skull 💀
Graduation Hat Emoji Graduation 🎓
Balloon symbol Balloon 🎈
Anger Facebook symbol Anger 💢
Wind symbol Wind 💨
Wave symbol Wave 🌊
Carp streamers emoji Streamers 🎏
Icon Name Code
Lip Mark Symbol Lip mark 💋
Lips Facebook symbol Lips 👄
Star Facebook symbol Star 🌟
Facebook music symbol Music note 🎵
Music notes symbol Music notes 🎶
Zzz Symbol Zzz 💤
Bell symbol for Facebook Bell 🔔
Seashell symbol Seashell 🐚
Present symbol Present 🎁
Green monster symbol Monster 👾
Party Popper emoji Party popper 🎉
Nail polish symbol Nail polish 💅
Ear symbol Ear 👂
Nose symbol Nose 👃
Eyes Facebook symbol Eyes 👀
TV Facebook symbol TV 📺
PC symbol PC 💻
Smartphone Facebook emoji Smartphone 📱
CD symbol CD 📀
Phone symbol Phone 📞
Icon Name Code
Cherry Blossom Blossom 🌸
Facebook rose symbol Rose 🌹
Tulip symbol Tulip 🌷
Sunflower symbol for Facebook Sunflower 🌻
Hibiscus Symbol Hibiscus 🌺
Seedling Symbol Seedling 🌱
Bouquet symbol Bouquet 💐
Christmas tree symbol Christmas 🎄
Palm Symbol Palm 🌴
Facebook cactus symbol Cactus 🌵
Clover symbol Clover 🍀
Maple leaf symbol Maple leaf 🍁
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf 🍂
Fluttering leaf Leaf 🍃
Strawberry symbol Strawberry 🍓
Orange symbol Orange 🍊
Red apple symbol Apple 🍎
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger 🍔
Beer symbol Beer 🍺
Cocktail glass symbol Cocktail 🍸

3. Ký tự trái tim đẹp

Icon Name Code
Red heart symbol Red heart

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here